พลอากาศตรี กิตติพงษ์ แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ได้มาพบปะและให้กำลังใจ รับฟังปัญหา ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานในด้านสายวิทยาการการเงินแก่ผู้เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 5-6 พ.ค.65 วัตถุประสงค์เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี อีกทั้งยังเพิ่มพูนความรู้, กฏหมายใหม่และในเรื่องของระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำงาน ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สมกับเป็นการเงินยุคใหม่ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 ณ รร.เหล่าทหารการเงิน กวก.กง.ทอ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg