- ประกาศผลการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖

- แจ้งรายชื่อ น.ประทวน เหล่าทหารการเงิน จำพวกการเงิน ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  ปีงบประมาณ ๖๖

กำหนดการสอบคัดเลือกกำหนดการสอบคัดเลือกน.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตรเหล่าทหารการเงิน จำพวกทหารการเงิน ปีงบประมาณ ๖๕

โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕