รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

ลำดับ รายละเอียด วันที่ หมายเหตุ
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ธ.ค. ๕๙  ๖ ม.ค.๕๙  
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ต.ค. ๖๒   ๗ พ.ย.๖๒   
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ม.ค. ๖๓   ๗ ก.พ.๖๓    
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มี.ค. ๖๓  ๓ เม.ย.๖๓   
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เม.ย.๖๓  ๗ พ.ค.๖๓