นาวาอากาศเอกสุรัตน์ มณีวงศ์วิจิตร รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ ๑๐

ผ่านสื่อออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ที่ตั้ง วันอังคารที่ ๒๕ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

messageImage_1666852465208.jpg

messageImage_1666852476883.jpg

messageImage_1666852488854.jpg

messageImage_1666852502962.jpg