นาวาอากาศเอก สุรัตน์ มณีวงศ์วิจิตร รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึกและความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินกิจกรรม ๕ ส.

ให้เป็นมาตรฐานในการปฎิบัติงานของกำลังพล กง.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๕ ณ บริเวณลานจอดรถ กง.ทอ.

S__55894028.jpg

S__55894030.jpg

S__55894031.jpg

S__55894032.jpg

S__55894033.jpg

S__55894034.jpg